Actievoorwaarden

Actievoorwaarden Yellowbrick 'Brick en win'

 • Deze actie is uitgeschreven door Yellowbrick BV (hierna: Yellowbrick), H.J.E. Wenckebachweg 80, 1114 AD te Amsterdam.
 • De actieperiode loopt van 30 juni 2015 t/m 21 juli 2015.
 • Aan deelname van deze actie zijn geen kosten verbonden.
 • Iedere Yellowbrick-klant die in de actieperiode een parkeertransactie maakt op straat of bij Q-Park maakt automatisch kans op het winnen van fantastische prijzen.
 • Elke transactie, ongeacht de hoogte van het transactiebedrag , staat gelijk aan één winkans.
 • Alleen transacties die binnen de actieperiode door Yellowbrick zijn verwerkt vallen onder deze actievoorwaarden.

Trekkingen

 • De trekking vindt plaats in week 31 en heeft betrekking op transacties die zijn verwerkt tijdens de actieperiode.
 • Er zullen 10 trekkingen plaatsvinden, voor elke soort prijs een trekking.
 • Per trekking worden alle beschikbare prijzen in die categorie getrokken.

Prijswinnaars

 • De prijswinnaars worden door een computer bepaald.
 • De prijswinnaars zijn minimaal 18 jaar oud.
 • De prijswinnaars van de trekkingen worden uiterlijk 20 dagen na afloop van de trekking schriftelijk (op het bij Yellowbrick bekende adres) dan wel telefonisch op de hoogte gesteld door Yellowbrick. De prijswinnaars kunnen vermeld worden op de actiesite: http://www.yellowbrick.nl/actie/brick-en-win-1
 • Uitgesloten van deelname zijn klanten die via de ANWB of ICS klant zijn geworden van Yellowbrick. Beide partijen hebben eigen acties.
 • Prijswinnaars kunnen verzocht worden medewerking te verlenen aan promotionele activiteiten verbandhoudend met de actie zoals foto-opnamen. Als dan zal Yellowbrick gerechtigd zijn deze foto-opnamen en interview(s) openbaar te maken en/of te verveelvoudigen op welke wijze door Yellowbrick gewenst. Yellowbrick is hiervoor geen vergoeding verschuldigd aan de prijswinnaar.
 • Over de uitslag van de trekkingen kan niet worden gecorrespondeerd.

Prijzen

 • Prijzen worden alleen uitgekeerd aan de account-houder.
 • Binnen enkele weken nadat de prijswinnaars op de hoogte zijn gesteld, zal de gewonnen prijs per post aan de winnaar worden verzonden, of, indien dit in de aanvullende actievoorwaarden is opgenomen of gezien de aard van de prijs noodzakelijk is, persoonlijk aan de winnaar worden overhandigd of overgemaakt op zijn/haar Yellowbrick-account.
 • De prijzen zijn niet overdraagbaar.
 • Uitkering van gewonnen prijzen in geld is niet mogelijk.
 • De totale waarde van de prijzen is €3566,88.

Aansprakelijkheid

 • Ondanks de grootst mogelijke zorg die aan de betreffende actie is besteed, is mogelijk dat informatie onvolledig of onjuist is. Initiatiefnemers zijn niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade veroorzaakt door technische of redactionele fouten of nalatigheden die op de website voorkomen, noch voor eventuele (gevolg)schade die het resultaat is van het gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website of links naar de websites van derden.
 • De initiatiefnemers met betrekking tot deze actie zijn niet aansprakelijk voor enige schade direct of indirect en/of letsel in welke vorm dan ook als gevolg van het gebruik of de inzet van de uitgekeerde prijzen en/of deelname aan de actie. Meer specifiek zijn initiatiefnemers niet aansprakelijk, voor zover wettelijk toegestaan, voor enige aanvullende uitgaven die de prijswinnaar eventueel maakt in verband met de deelname aan de actie en/of met de aanvaarding en het gebruik van de prijs, enige schade, direct en/of indirect, veroorzaakt door of op enige andere wijze verband houdende met de uitgekeerde prijs, gebreken in de uitgekeerde prijs dan wel enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met de uitvoering, wijziging of beëindiging van de actie.

Toepasselijk recht en geschillen

 • Op deze voorwaarden en de betreffende actie is het Nederlands recht van toepassing.
 • Eventuele hieruit of uit de actie voortvloeiende geschillen dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Midden-Nederland.

Overig

 • Personeelsleden van Yellowbrick zijn uitgesloten van deelname aan deze actie.
 • Deze actie is opgesteld in overeenstemming met de Wet op de Kansspelen en de Gedragscode promotionele kansspelen.
 • Yellowbrick draagt Kansspelbelasting af conform de geldende Wetgeving.
 • Yellowbrick behoudt zich het recht voor deze actie te allen tijde te beëindigen, te verlengen en/of deze actievoorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Hiervoor is geen aankondiging vereist.

Vragen

 • Voor eventuele vragen en/of opmerkingen over deze actie kunt u zich richten tot Yellowbrick BV: marketing@yellowbrick.nl.