Privacy statement

Yellowbrick – april 2016

Op de persoonsregistraties van Yellowbrick B.V. is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. De persoonsregistratie van Yellowbrick B.V. is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens en voldoet aan alle wettelijke vereisten. De aanmelding is op 15 maart 2006 door het College ontvangen en geregistreerd onder nummer m1408863. Een afschrift hiervan ligt ter inzage bij Yellowbrick B.V.. Yellowbrick B.V. heeft, om privacy van individuele personen te kunnen waarborgen en hen daar over te informeren, aanvullend op de wet- en regelgeving zelf haar Privacy beleid opgesteld.

* In overeenstemming met de Algemene Voorwaarden Yellowbrick, verstaan wij onder “Yellowbrick B.V.”: de partij die via haar diensten bepaalde gegevens van Gebruiker en de parkeertijd registreert en namens gemeentelijke overheden parkeerbelasting incasseert.

* In overeenstemming met de Algemene Voorwaarden Yellowbrick, verstaan wij onder “Gebruiker”: de partij, natuurlijk persoon of rechtspersoon, die op grond van een overeenkomst met de Provider, de parkeergelden voldoet welke, door middel van het gebruik van zijn/haar mobiele telefoon, tablet, internet, P+ pas of RTP (Real Time Parking) kaart in combinatie met het Yellowbrick-systeem, in het Yellowbrick-systeem zijn geregistreerd.

* Onder ‘’Gegevens’’ verstaan wij: persoonsgegevens, financiële gegevens en kenteken gegevens. In overeenstemming met artikel 1 sub a van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, verstaan wij onder ‘’Persoonsgegevens’’: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

* In overeenstemming met artikel 1 sub b van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, verstaan wij onder ‘’Verwerking’’ van persoonsgegevenselke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.

Het Privacy beleid van Yellowbrick B.V. bestaat uit de onderstaande punten:

- Yellowbrick B.V. gaat uiterst zorgvuldig om met persoonsgegevens en handelt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens;

- In de Yellowbrick B.V. registratie worden louter gegevens verwerkt die noodzakelijk zijn voor het gebruik van het systeem, de registratie, de verlening van klantenservice, facturatie en het incasseren van verschuldigde gelden;

- Alleen de voor de diensten van Yellowbrick B.V. noodzakelijke gegevens worden ingevoerd in het systeem; overige gegevens kunnen door Yellowbrick B.V. facultatief opgevraagd worden bij de gebruiker, dan wel door Yellowbrick B.V. met toestemming van de betrokken persoon;

- Wanneer u klant bent geworden via ANWB PARKEREN of FBTO, worden de hierbij opgegeven persoonsgegevens en transactiegegevens vastgelegd in de marketingdatabase van FBTO en ANWB. Dit is na te lezen in de Algemene Voorwaarden Yellowbrick onder paragraaf 8.2;

- Indien u gekozen heeft voor het gebruik van creditcard als betaalwijze worden uw kaartgegevens uit veiligheidsoverwegingen niet opgeslagen in de Yellowbrick B.V. database. De gegevens worden bij de partij die namens ons de creditcard betalingen afhandelt, ingegeven en opgeslagen, en zijn derhalve niet inzichtelijk voor medewerkers van Yellowbrick B.V.

- Voor verwerking van persoonsgegevens anders dan voor parkeren en de betaling hiervan wordt expliciet voorafgaand toestemming gevraagd aan de betreffende persoon;

- Yellowbrick B.V. logt de chatgesprekken van haar WhatsApp service en andere social media kanalen uitsluitend voor kwaliteitsdoeleinden en zal dit niet delen met derden. Vermeld geen privacy gevoelige persoonsgegevens via WhatsApp of andere social media kanalen. Indien deze worden doorgegeven zullen deze niet gewijzigd worden door Yellowbrick B.V.

- Wanneer toestemming niet wordt verleend worden de gegevens uitsluitend aan derden verstrekt in geanonimiseerde vorm (bijvoorbeeld gemiddelde parkeerduur in een gebied, aantallen parkeerders) of wanneer dit noodzakelijk is om de betaling af te kunnen handelen (bijvoorbeeld incassobureau) of wanneer Yellowbrick B.V. dit wettelijk verplicht is;

- Bij nieuwe diensten van Yellowbrick B.V. vraagt Yellowbrick B.V. nieuwe/aanvullende informatie aan de betrokken persoon, indien zij van mening is dat deze informatie van noodzakelijk belang is voor de dienstverlening;

- Yellowbrick B.V. bewaart de persoonsgegevens tot 18 maanden na beëindiging van de dienstverlening. Financiële gegevens worden volgens de fiscale termijn van zeven jaar bewaard en vervolgens vernietigd;

- Indien daartoe wettelijk verplicht zal Yellowbrick B.V. gegevens aan bevoegde opsporingsdiensten, overheidsinstellingen en instellingen die door de overheid gemandateerd zijn om overheidstaken uit te voeren, ter beschikking stellen;

- De persoonsregistraties zijn beveiligd en niet toegankelijk voor onbevoegde personen;

- De kentekengegevens en locatiegegevens omtrent het gebruik zijn via de website van Yellowbrick B.V. alleen toegankelijk voor de Gebruiker zelf en via een aparte database alleen toegankelijk voor de gemeente waarin geparkeerd is.

- Yellowbrick gebruikt op haar website cookies om (browser)instellingen van bezoekers inzichtelijk te maken. Tevens worden cookies ingezet om de activiteiten van de bezoekers van de Yellowbrick website te monitoren met Google Analytics. Dit gebeurt strikt geanonimiseerd, niet op persoonsniveau. Op de Yellowbrick website staan ook tracking cookies van onze affiliate partners.

Voor vragen met betrekking tot ons Privacy beleid kunt u zich wenden tot de Customer Service van Yellowbrick B.V. door een e-mail te sturen naar het volgende adres: info@yellowbrick.nl. Wanneer er sprake is van klachten omtrent de verwerking van persoonsgegevens en deze door Yellowbrick B.V. naar mening van de Gebruiker onvoldoende beantwoord worden, kan men zich melden tot de bij wet aangewezen onafhankelijke instantie, zijnde het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag.

Yellowbrick compenseert jaarlijks haar CO2 uitstoot door haar CO2-voetprint in kaart te brengen en bij te dragen aan een bosplantproject in Maleisië.

Vraag mobiel parkeren aan